Skip to content

Lovilniki olj

Lovilniki za parkirišča, garaže in avtopralnice

Rosep razred I.

Rosep razred II.

Rosep z bypassom 10 %

Rosep z bypassom 20 %

Rooil razred I.

Rooil z bypassom 10 %

Rooil z bypassom 20 %

Garažni lovilnik olj

Lovilniki za bencinske črpalke

RoPetrol - Classic

RoPetrol - Conductive

Vrste lovilnikov olj

Razred I

I. razred z obremenitvijo iztoka do 5 mg/l in II. razred z obremenitvijo iztoka do 100 mg/l.

Lovilniki olj I. razreda imajo vgrajen koalescenčni filter in se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v površinske vode oz. v okolje.

Razred II

II. razred z obremenitvijo iztoka do 100 mg/l. Lovilniki olj II. razreda se uporabljajo tam, kjer se meteorne in procesne odpadne vode spuščajo v kanalizacijo. Velikost ločevalnikov se določa z nazivnim številom NS, ki je enak pretoku v l/s. Pred vgradnjo lovilniki olj se moramo prepričati, da odplake pri vtoku ne bodo presegale 35 °C.

Lovilnik olj
z BY-PASSOM

Lovilniki olj z by passom uporabljamo na parkiriščih, kjer obstaja nevarnost nepopolnega prečiščevanja odpadnih vod zaradi velikih pritokov , za razliko od parkirišč, kjer je nevarnost zlitja in velikih količin padavin majhna.

Formula za izračun primernega lovilnika olj

Za pravilno določitev velikosti lovilnika olj so potrebni naslednji podatki: lokacija vgradnje lovilnika olj, površina s katerih se steka voda v lovilnik olj, namembnost površin s katerih se steka voda v lovilnik olj, tip odpadne vode, ki se steka v lovilnik olj (deževnica, ki spira površino, vode iz mehaničnih delavnic,….)

Ns = (Qr + fx * Qs ) * fd

Ns – Nazivna velikost lovilnikov olj v l/s.
Qr – Maksimalni pretok deževnice, ki ga dobimo iz povratne dobe padavin za dano lokacijo v l/s.
Qs – Maksimalni pretok odpadne vode v l/s.
fx – Zadrževalni faktor, k ije odvisen od površine s katerih se steka voda v lovilec olj (med 0 in 2).
fd – faktor gostote, ki je odvisen od tipa mineralnih olj (med 1 in 3).

Komponente lovilnikov olj

Roto lovilnik olj prikaz delovanja

Delovanje lovilnika olj

Onesnažena voda z lahkimi tekočinami se nekaj časa zadržuje v lovilcu olj. Zaradi nizke specifične teže se kapljice s pomočjo koalescenčnega filtra dvigajo na gladino. Očiščena voda skozi odtok odteče iz lovilca olj. Ko se nabere mejna količina mulja in olja, mulj oziroma olje izčrpamo skozi za to predvidene odprtine.

Ločevanje poteka na sledeč način:

  1. Odpadna voda se steka s površine v vtočno cev lovilnika olja.

  2. Vtočna cev je oblikovana tako, da vodo razprši in umiri.
    V prvem prekatu poteka usedanje, na dnu prekata se nalagajo trdi delci.

  3. Voda, ki je še vedno pomešana z oljem se pretaka skozi koalescenčni filter. Zaradi strukture filtra se pretok vode upočasni in prične se ločevanje vode in olja. Majhne kapljice olja se začnejo združevati v večje, kar dodatno poveča volumen kaplje. Ker je gostota olja manjša od gostote vode se zaradi povečanega volumna kaplje olja začnejo dvigovati na površino drugega prekata.

  4. Prečiščena voda se izteka v iztok, ki je zasnovan tako da zadrži olje. Na iztok je možno namestiti tudi avtomatsko zaporo, ki v primeru prevelike količine olja prepreči izlivanje na iztoku.