Skip to content

Navodila za vgradnjo rezervoarjev za vodo

Pri vkopu rezervoarja je potrebno upoštevati podana navodila. V primerih, kjer enostavna samostojna vgradnja ni mogoča, se posvetujte s proizvajalcem ali pristojnimi strokovnjaki. Plazoviti in poplavni ter ostali težavni tereni terjajo nasvet izkušenega strokovnjaka. Nudimo Vam tudi svetovanje in prisotnost ob vkopu, kar vam omogoča pravilno in kvalitetno vgradnjo.

TRANSPORT REZERVOARJA

Rezervoar mora med transportom biti na ravni površini. Pozorni moramo biti na morebitne ostre robove, ki bi rezervoar lahko poškodovali. Rezervoar pritrdimo na transportno sredstvo s poliestrskimi ali podobnimi pasovi. Paziti moramo, da pasovi niso preveč zategnjeni.

ROKOVANJE Z REZERVOARJEM NA GRADBIŠČU

Rezervoar dvigamo in prenašamo s pomočjo dvižnih trakov. Dvižne trakove pripnemo na objemke rezervoarja oziroma na označena mesta. Prenašanje rezervoarja naj poteka z primerno gradbiščno mehanizacijo, pri tem moramo biti pozorni na možnost poškodbe le tega. Rezervoarja ne smemo kotaliti ali vleči.

ZAČASNO SKLADIŠČENJE

Rezervoar je potrebno skladiščiti na ustrezni, ravni in gladki površini. Pozorni moramo biti na morebitne ostre predmete na podlagi, ki bi lahko povzročili poškodbo rezervoarja. V kolikor pride do poškodbe rezervoarja pred vgradnjo, je to potrebno nemudoma javiti proizvajalcu. Popravilo se izvede po pisnih navodilih proizvajalca.

PRED NAMESTITVIJO oz. VGRADNJO

Pred vgradnjo rezervoarja moramo natančno pregledati sestavo in lastnosti tal. Tla gradbene jame morajo biti utrjena in stabilna. V primeru slabše nosilnosti tal je potrebno izdelati sanacijsko blazino z gramoznim materialom v debelini 40 cm ali betonom. Sanacijsko blazino je potrebno utrditi do zbitosti minimalno 60 MPa. Izkopani material iz gradbene jame moramo odstraniti, da se ne pomeša z zasipnim materialom.

DIMENZIJE IZKOPA

Tlorisna velikost gradbene jame mora biti 60-100 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja. Rezervoar mora biti od objekta oddaljen minimalno 150 cm, od povoznih površin pa minimalno 200 cm. V kolikor vrsta terena dopušča izkopljemo gradbeno jamo, s čim bolj vertikalnimi stenami (potrebno je upoštevati nasipni kot zemljine in ukrepe za varno delo). Pri vgradnji je potrebno upoštevati vse veljavne varnostne in gradbene predpise. Globino vkopa je potrebno uskladiti s projekti in izmerami rezervoarja.

ZASIPNI MATERIAL

Material s katerim zasipamo rezervoar mora biti pravilne granulacije. Material mora biti opran brez ledu ali snega, brez ilovice, brez delcev večje granulacije in brez ostalih organskih delcev. Primeren material je peščeni prodec ali lomljenec granulacije 4-16 mm.

Zasipanje in komprimiranje zasipnega materiala se izvaja po fazah oziroma po plasteh debeline 300 mm. Posodo rezervoarja je potrebno hkrati polniti z vodo, tako da sta nivoja zasipnega materiala in vode v posodi ves čas enaka. S tem dosežemo enak bočni pritisk na steno posode rezervoarja. Vsako plast je potrebno dobro utrditi z lahkimi komprimacijskimi stroji. Ob zasipavanju morata biti povišek in pokrov nameščena na rezervoarju.

SIDRANJE REZERVOARJA

V temeljno ploščo je potrebno vgraditi sidrna ušesa (nerjaveča palica premera 20 mm). Na sidrna ušesa se s pomočjo žičnih sponk pritrdi vrv ali jeklenica iz nerjavečega in odpornega materiala. Vrv ali jeklenico napnemo s pomočjo natezne matice. Vsi pritrdilni materiali morajo biti v nerjaveči izvedbi. Med površino rezervoarja in vrvjo namestimo geotekstil (širine cca. 100 mm), ki preprečuje direkten pritisk vrvi na posodo. Na rezervoarju na katerem so nameščene objemke se sidranje izvede na ušesa objemk. Namesto nerjavečih jeklenih vrvi se lahko uporabijo tudi trakovi iz poliestra.

TEMELJNA AB PLOŠČA

Temeljna armirano betonska plošča se izvede na utrjeno podlago. Minimalna debelina temeljne AB plošče je 200 mm (dimenzioniranje izvede statik). Ojačana mora biti z dvema armaturnima mrežama. Temeljna plošča mora biti širša za 600 mm od tlorisnih dimenzij rezervoarja.

PROMETNA OBTEŽBA

Prometna obtežba se ne sme direktno prenašati na rezervoar. Zato se mora nad rezervoarjem izdelati razbremenilna AB plošča. AB ploščo dimenzionira statik, glede na obtežbo, prav tako mora biti AB plošča pravilno podprta. V primeru prometne obtežbe je na rezervoar potrebno namestiti LTŽ pokrov.

FOTODOKUMENTIRANJE VGRADNJE

Za uveljavljanje garancije v primeru poškodovanja rezervoarja, je potrebno celotno vgradnjo foto dokumentirati. Proizvajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe rezervoarja, ki bi nastale med vkopom, v primeru nepravilne vgradnje rezervoarja.

Enostavna vgradnja – NEPOVOZNA POVRŠINA

ROTO rezervoarji za vodo navodila za vgradnjo rezervoarja faza 1

1. FAZA - priprava jame

Tlorisna velikost gradbene jame mora biti 60 – 100 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja. V kolikor vrsta terena dopušča, izkopamo gradbeno jamo s čim bolj vertikalnimi stenami (potrebno je upoštevati nasipni kot zemljine in ukrepe za varno delo).

Planum gradbene jame mora biti raven in utrjen. V kolikor je zemljina slabše nosilna je potrebno izdelati sanacijsko blazino z gramoznim materialom v debelini 40 cm ali pustim betonom. Sanacijsko blazino je potrebno utrditi do zbitosti minimalno 60 MPa.

Na pripravljeno podlago se izvede peščena posteljica debeline vsaj 15 cm. Pesek granulacije 0 – 4 mm vsujemo v gradbeno jamo in ga poravnamo.

ROTO rezervoarji za vodo navodila za vgradnjo rezervoarja faza 2

2. FAZA - namestitev v jamo

Rezervoar pazljivo postavimo na izravnano peščeno posteljico (dvigujemo ga z ustreznim avtodvigalom ali delovnim strojem) in ga poravnamo s pomočjo vodne tehtnice.

Poviške (revizijske odprtine) na rezervoarju prilagodimo končnemu nivoju terena.

Teleskopski povišek se končnemu terenu prilagaja s privijanjem in odvijanjem. Integriran povišek pa prilagodimo tako, da odstranimo adapter s pokrovom in grlo odrežemo na ustrezen končni nivo terena.

Pomembno je, da sta ob zasipavanju povišek in pokrov nameščena na rezervoar.

ROTO rezervoarji za vodo navodila za vgradnjo rezervoarja faza 3

3. FAZA - zasip

Rezervoar zasipamo do 30 cm, merjeno od dna rezervoarja s frakcijo 4 – 16 mm in ga istočasno polnimo z vodo do 30 cm merjeno od dna rezervoarja (polnimo vse prekate). 

Paziti je potrebno, da dobro podsipamo frakcijo pod zaobljene dele rezervoarja. Polnjenje rezervoarja z vodo in zasip s frakcijo ponavljamo po koraku 30 cm, dokler rezervoar ni zasipan do prvega priključka. 

Med zasipavanjem rezervoarja moramo biti pozorni na nivo priključkov (vtok, iztok, …), da le te pravočasno izvedemo.

ROTO rezervoarji za vodo navodila za vgradnjo rezervoarja faza 4

4. FAZA - končni nasip

Ko priključke ustrezno in vodotesno spojimo, jamo zasujemo s frakcijo do zadnjih 25 cm.

Nad izveden zasip s frakcijo 4 – 16 mm položimo geotekstil – po celotnem območju rezervoarja.

Zadnjih 25 cm zasipa izvedemo z zemljino, ki smo jo izkopali ob kopanju gradbene jame. Potrebno je paziti, da ne zasipamo pokrova rezervoarja.

Maksimalna višina nasipa nad temenom rezervoarja znaša 80 cm.

V primeru neprepustnega terena je potrebno obvezno izvesti drenažo okrog rezervoarja.

Posebni vkopi – PODTALNA VODA

Tlorisna velikost gradbene jame mora biti 60 – 100 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja. V kolikor vrsta terena dopušča, izkopamo gradbeno jamo s čim bolj vertikalnimi stenami (potrebno upoštevati nasipni kot zemljine in ukrepe za varno delo).

Planum gradbene jame mora biti raven in utrjen. V kolikor je zemljina slabše nosilna je potrebno izdelati sanacijsko blazino z gramoznim materialom v debelini 30 – 40 cm ali betonom. Sanacijsko blazino je potrebno utrditi do zbitosti minimalno 60 MPa.

Na pripravljeno podlago se izvede talna armirano betonska plošča debeline cca. 20 cm z vstavljeno armaturno mrežo. Talna plošča mora biti širša za 60 cm od dimenzij rezervoarja (dimenzioniranje talne AB plošče izvede statik). V talno ploščo se vstavijo nerjaveča sidra (postopek sidranja opisan v točki 7).

Rezervoar pazljivo postavimo na pripravljeno betonsko ploščo (vgrajujemo z ustreznim avtodvigalom ali bagrom) in ga poravnamo s pomočjo vodne tehtnice. Teleskopski povišek z navojem prilagodimo končnemu nivoju terena. Rezervoar pritrdimo na vgrajena sidra s pomočjo jeklene pletene vrvi fi 12 mm. Vsi pritrdilni materiali morajo biti iz nerjavečega materiala (sidranje opisano v točki 7).

Okrog rezervoarja namestimo drenažno cev premera fi 110, ki jo speljemo v jašek s črpalko. Posebno pozornost je potrebno nameniti zasipu pod zaobljene dele rezervoarja. Hkrati je potrebno rezervoar polnit z vodo (vse prekate). Polnjenje rezervoarja z vodo in zasip z gramozno frakcijo 4 – 16 mm ponavljamo po koraku 30 cm – do maksimalnega nivoja podtalne vode. Nad maksimalni nivojem pa do zadnjih 25 cm rezervoar zasipamo z gramozno frakcijo 4 – 16 mm. Ob tem moramo biti pozorni na nivoje priključkov, da jih pravočasno izvedemo.

Med zakopom izvedemo priklop rezervoarja (vtok, iztok). Nadaljujemo z zasipovanjem do zadnjih 25 cm.

Nad izveden zasip s frakcijo 4 – 16 mm položimo geotekstil (200 g/m2) – po celotnem območju rezervoarja.

Zadnjih 25 cm zasipa izvedemo z zemljino (pred zasipom namestimo geotekstil 200 g/m2). Potrebno je paziti, da ne zasipamo pokrova rezervoarja.

Maksimalna višina nasipa nad rezervoarjem znaša 80 cm.

ROTO rezervoarji za deževnico hranilniki vode navodila za vkop rezervoarja visoka podtalna voda

Posebni vkopi – POVOZNE POVRŠINE

Tlorisna velikost gradbene jame mora biti 60 – 100 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja. V kolikor vrsta terena dopušča, izkopamo gradbeno jamo s čim bolj vertikalnimi stenami (potrebno upoštevati nasipni kot zemljine in ukrepe za varno delo).

Planum gradbene jame mora biti raven in utrjen. V kolikor je zemljina slabše nosilna je potrebno izdelati sanacijsko blazino z gramoznim materialom v debelini 30 – 40 cm ali betonom. Sanacijsko blazino je potrebno utrditi do zbitosti minimalno 60 MPa.

Na pripravljeno podlago se izvede peščena posteljica debeline vsaj 15 cm. Pesek granulacije 0 – 4 mm vsujemo v gradbeno jamo in ga poravnamo.

Rezervoar pazljivo postavimo na peščeno posteljico (vgrajujemo z ustreznim avtodvigalom ali bagrom) in ga poravnamo s pomočjo vodne tehtnice. Teleskopski povišek z navojem prilagodimo željenemu nivoju.

Rezervoar zasipamo do 30 cm, merjeno od dna rezervoarja s frakcijo 4 – 16 mm in ga istočasno polnimo z vodo do 30 cm merjeno od dna rezervoarja (polnimo vse prekate). Paziti je potrebno, da dobro podsipamo frakcijo pod zaobljene dele rezervoarja. Polnjenje rezervoarja z vodo in zasip s frakcijo ponavljamo po koraku 30 cm, dokler rezervoar ni zasipan do nivoja priključkov.

Izvedemo priklop na rezervoar (vtoke, iztoke, …). Preostanek gradbene jame vse do zadnjih 25 cm zasujemo s frakcijo 4 – 16 mm.

Na frakcijo izvedemo razbremenilno AB ploščo debeline cca. 20 cm z vstavljeno armaturno mrežo (dimenzioniranje plošče izvede statik glede na obremenitev). Rob razbremenilne AB plošče mora segati vsaj 1 meter vstran od gradbene jame.

Nad vstopno odprtino vgradimo LTŽ pokrov.

Maksimalna višina nasipa nad rezervoarjem znaša 80 cm.

V primeru neprepustnega terena je potrebno obvezno izvesti drenažo okrog rezervoarja na isti način kot pri vkopu pri podtalni vodi.

ROTO rezervoarji za deževnico hranilniki vode navodila za vkop rezervoarja povozne površine

Posebni vkopi – GLOBOKI VKOP

Tlorisna velikost gradbene jame mora biti 60 – 100 cm večja od tlorisnih dimenzij rezervoarja. V kolikor vrsta terena dopušča, izkopamo gradbeno jamo s čim bolj vertikalnimi stenami (potrebno upoštevati nasipni kot zemljine in ukrepe za varno delo).

Planum gradbene jame mora biti raven in utrjen. V kolikor je zemljina slabše nosilna je potrebno izdelati sanacijsko blazino z gramoznim materialom v debelini 30 – 40 cm ali betonom. Sanacijsko blazino je potrebno utrditi do zbitosti minimalno 60 MPa.

Na pripravljeno podlago se izvede peščena posteljica (granulacije 0 – 4 mm) v debelini 15 cm. Posteljico je potrebno ustrezno poravnati.

Rezervoar pazljivo postavimo na peščeno posteljico (vgrajujemo ga z ustreznim avtodvigalom ali bagrom) in ga poravnamo s pomočjo vodne tehtnice. Teleskopski povišek z navojem prilagodimo željenemu nivoju. V kolikor je nad rezervoarjem integriran povišek le tega ustrezno odrežemo in prestavimo adapter s pokrovom.

Rezervoar zasipamo do 30 cm, merjeno od dna rezervoarja s frakcijo 4 – 16 mm in ga istočasno polnimo z vodo do 30 cm merjeno od dna rezervoarja (polnimo vse prekate). Paziti je potrebno, da dobro podsipamo frakcijo pod zaobljene dele rezervoarja. Polnjenje rezervoarja z vodo in zasip s frakcijo ponavljamo po koraku 30 cm do nivoja priključkov. Ob zasipu bodite pozorni na priključke, da se le ti izvedejo pravočasno.

Izvedemo priklop na rezervoar (vtoke, iztoke, …). Po izvedbi priključkov zasujemo gradbeno jamo do zadnjih 25 cm poviška.

Na frakcijo izvedemo razbremenilno AB ploščo debeline cca. 20 cm z vstavljeno armaturno mrežo (dimenzioniranje plošče izvede statik glede na obremenitev). Rob razbremenilne AB plošče mora segati vsaj 1 meter vstran od gradbene jame.

Nad razbremenilno AB ploščo postavimo dostopni PE jašek svetle odprtine vsaj 100 cm. Višina jaška se prilagodi končnemu nivoju terena. Pri večji globinah je potrebno obvezno urediti vstopne stopnice ali lestev.

Vstopni jašek je potrebno ob betonirati.

Na vrhu vstopnega jaška uredimo PE pokrov oziroma LTŽ pokrov in izvedemo zaključni sloj.

V primeru neprepustnega terena je potrebno obvezno izvesti drenažo okrog rezervoarja na isti način kot pri vkopu pri podtalni vodi.

ROTO rezervoarji za deževnico hranilniki vode navodila za vkop rezervoarja globoki vkop